Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden webshop

Algemene voorwaarden 1e Brabantse Zeilschool de Biesbos B.V.
Algemene leveringsvoorwaarden

1. Algemeen

1.1. Deze voorwaarden gelden voor overeenkomsten tussen opdrachtgever
enerzijds en anderzijds 1e Brabantse Zeilschool de Biesbos B.V. gevestigd te Drimmelen
en nader te noemen Zeilschool de Biesbos.
1.2. Bij klachten wordt u verzocht zich te wenden tot Zeilschool de Biesbos, email:
info@zeilschool-biesbos.nl.

2. Aanbieding en overeenkomst

2.1. Iedere door Zeilschool de Biesbos uitgebrachte aanbieding, zowel mondeling
als schriftelijk, is vrijblijvend.
2.2. Voor overeenkomsten op afstand en voor consumentenkoop op afstand geldt
dat de overeenkomst tot stand komt indien Zeilschool de Biesbos binnen veertien
dagen een bevestiging aan de consument heeft verzonden dan wel reeds uitvoering
heeft gegeven aan de levering.

3. Koop op afstand

3.1. In geval van consumentenkoop op afstand geldt een zichttermijn van veertien
dagen waarbinnen de consument de overeenkomst, zonder opgave van reden,
eenzijdig kan ontbinden, uitgezonderd in gevallen van producten waarvan de
verzegeling is verbroken, uitgezonderd indien er sprake is van zaken die volgens
specificaties van de consument zijn vervaardigd of van zaken die een duidelijk
persoonlijk karakter hebben en uitgezonderd in geval van zaken die door hun aard
om andere redenen niet (meer) kunnen worden teruggezonden.
3.2. Met inachtneming van bovenstaande kan de consument, zonder opgave van
reden en zonder dat boete verschuldigd is, de overeenkomst ontbinden, onder
voorwaarde dat de betreffende goederen gelijktijdig, in onbeschadigde, ongedragen
staat, niet gebruikt of gewassen en in originele verpakking met originele labels aan
Zeilschool de Biesbos worden geretourneerd. De verpakking mag niet onnodig
beschadigd zijn.
3.3. In geval van ontbinding conform 3.2. Heeft de consument recht op zo spoedig
mogelijke kosteloze teruggave van het door hem reeds betaalde, binnen maximaal
dertig dagen en zal Zeilschool de Biesbos geen vergoeding in rekening brengen,
behoudens de rechtstreekse kosten van het terugzenden van de zaak.

4. Prijzen

4.1. Alle prijzen zijn exclusief porto-, vervoer-, conversie-, reis-, verblijfs- en andere
bijkomende kosten en andere heffingen welke van overheidswege worden
opgelegd, zoals verwijderingsbijdrage.
4.2. Levering geschiedt af magazijn of showroom, tenzij anders is overeengekomen.
4.3. De onder 4.1 genoemde kosten worden berekend op grond van de op dat
moment gebruikelijke tarieven.
4.4. De door Zeilschool de Biesbos opgegeven prijzen zijn gebaseerd op ten tijde
van de aanbieding geldende prijsbepalende factoren met inbegrip van loonsommen.
Indien na de datum van de aanbieding een of meer dezer kostprijsfactoren een
wijziging ondergaat, ook al geschiedt dit ingevolge van voorzienbare
omstandigheden, is Zeilschool de Biesbos bevoegd de bij de acceptatie
overeengekomen prijs, dienovereenkomstig te wijzigen indien is overeengekomen
dat de levertijd drie maanden of meer zal bedragen en betaling bij of na aflevering
zal geschieden. In dat geval geldt dus een koopprijs onder voorbehoud.

5. Betaling

5.1. Betaling geschiedt per bank via ideal of bancontact, bij bestelling van de
overeengekomen dienst.
5.2. Indien opdrachtgever enig door hem verschuldigd bedrag niet stipt betaalt, is hij
in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling benodigd is.

6. Medewerking

6.1. Indien, door aan opdrachtgever toe te rekenen omstandigheden, de prestatie
door Zeilschool de Biesbos niet kan worden uitgevoerd kan Zeilschool de Biesbos
de beschikbare zaken opslaan op een door haar gekozen locatie. Door de
schriftelijke melding daarvan wordt levering geacht te hebben plaatsgevonden.
6.2. Opdrachtgever is verplicht alsdan aan Zeilschool de Biesbos eveneens de
opslagkosten te vergoeden.

7. Levertijden

7.1. De levertijd wordt zo nauwkeurig mogelijk opgegeven en gaat in nadat de
overeenkomst is gesloten, alle voor uitvoering noodzakelijke gegevens in bezit zijn
van Zeilschool de Biesbos en betaling, indien en voor zover deze bij opdracht dient
te geschieden, is verricht.
7.2. Bij overschrijding van de levertijd, anders dan door overmacht, zal Zeilschool de
Biesbos, na ingebrekestelling, een redelijke termijn worden gegund om aan haar
verplichtingen te voldoen.

8. Eigendom

8.1. Alle aan opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van Zeilschool de
Biesbos c.q. van haar toeleveranciers, tenzij sprake is van verkoop en daarbij alle
bedragen, die opdrachtgever verschuldigd is krachtens overeenkomst geleverde en
te leveren zaken, verrichte en te verrichten werkzaamheden, alsmede de bedragen
ten gevolge van het eventueel uitblijven van tijdige betaling, volledig aan Zeilschool
de Biesbos zijn voldaan.
8.2. Indien na drie achtereenvolgende schriftelijke mededelingen van Zeilschool de
Biesbos, waarvan de laatste bij aangetekend schrijven of door overhandiging met
ontvangstbevestiging, opdrachtgever gedurende drie maanden heeft nagelaten de
zaken op te halen, is Zeilschool de Biesbos bevoegd de betreffende zaken te
verkopen en om het verschuldigde op de opbrengst te verhalen.

9. Specifieke bepalingen bij consumentenkoop

9.1. Zeilschool de Biesbos conformeert zich nadrukkelijk aan de dwingendrechtelijke
bepalingen van het consumentenrecht en de algemene voorwaarden zijn daar ook
op getoetst. Mochten er desondanks vragen of klachten zijn dan kunt u zich
rechtstreeks wenden tot het management (zie onder 1.2) zodat daarvoor in overleg
een oplossing voor kan worden gevonden. Ook adviseren wij u zich zo nodig te
laten informeren door het raadplegen van de regels en adviezen van de overheid, te
vinden op www.consuwijzer.nl.
9.2. Een door Zeilschool de Biesbos, fabrikant of importeur als garantie aangeboden
regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van
een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen jegens de ondernemer kan
doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst.
9.3. De koper heeft bij consumentenkoop recht op correcte nakoming bij nonconformiteit als omschreven in artikel 7:21 B.W. Bij consumentenkoop wordt
vermoed dat de zaak bij aflevering niet aan de overeenkomst heeft beantwoord,
indien de afwijking van het overeengekomen zich binnen zes maanden na aflevering
openbaart, tenzij de aard van de zaak of de aard van de afwijking zich daartegen
verzet.

10. Overige garantiebepalingen

10.1. De dwingendrechtelijke bepalingen betreffende (consumenten)koop prevaleren
boven navolgende bepalingen als hieronder omschreven onder 10.2. t/m 10.12. Die
rechten en vorderingen van koper op grond van de wet betreffende
(consumenten)koop blijven dus onverlet van kracht, ondanks navolgende algemene
regelingen.
10.2. Zeilschool de Biesbos zal, bij stilzwijgen van dwingendrechtelijke bepalingen
dan wel bij stilzwijgen omtrent garantie, nochtans gedurende een periode van twee
maanden na levering, geleverde nieuwe zaken zonder berekening herstellen, indien
niet meer aan de overeengekomen specificaties wordt voldaan en onder voorwaarde
dat opdrachtgever de betreffende zaken bij Zeilschool de Biesbos aanlevert.
10.3. Herstel van verloren gegevens valt niet onder garantie.
10.4. Op demonstratiemodellen kan een verminderde garantie van toepassing zijn.

11. Aansprakelijkheid

11.1. Buiten de aansprakelijkheid volgens dwingende wetgeving en volgens de
garantievoorwaarden, als in artikel 9 en als in artikel 10 omschreven, aanvaardt
Zeilschool de Biesbos uitsluitend aansprakelijkheid voor schade voor zover ontstaan
door haar opzet of grove schuld.
11.2. Deze aansprakelijkheid zal in geen geval meer bedragen dan de prijs (exclusief
omzetbelasting) welke tussen Zeilschool de Biesbos en opdrachtgever is bedongen
ter zake van de betreffende overeenkomst.

12. Toepasselijk recht en geschillen

12.1. Het Nederlands recht is van toepassing.

 

Gebruikersvoorwaarden website

1. Gegevensbescherming

Alle persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld en uw rechten op
bescherming van uw gerechtvaardigde belangen worden strikt in acht genomen in
overeenstemming met de privacyverklaring.

2. Uitsluiting van aansprakelijkheid voor externe links

Indien de online-pagina’s van Zeilschool de Biesbos links bevatten naar
andere sites op het internet, verklaart Zeilschool de Biesbos hierbij
uitdrukkelijk dat zij geen invloed hebben op de opzet of de content van de
pagina’s waarnaar de links leiden. Derhalve neemt Zeilschool de Biesbos
uitdrukkelijk afstand van alle content op alle pagina’s van derden waarnaar
die links leiden. Deze verklaring geldt voor alle getoonde links en voor alle
content van pagina’s waarnaar de links leiden.

3. Informatie op de website

De informatie op de Website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie en houdt
geen advies in. Hoewel Zeilschool de Biesbos haar Website met zorg heeft
samengesteld, kunnen de informatie, teksten, documenten, afbeeldingen, filmpjes,
muziek en/of andere diensten/informatie daarop fouten bevatten of anderszins
onjuist of onvolledig zijn. Zeilschool de Biesbos garandeert niet dat de Website en/of
de informatie vrij is van fouten, gebreken, malware en virussen, of dat de Website
en/of de informatie correct, actueel en nauwkeurig is.
Zeilschool de Biesbos is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik
of de onmogelijkheid tot gebruik van de Website, daaronder begrepen schade als
gevolg van malware, virussen of andere onjuistheden of onvolledigheden van die
informatie of de Website, tenzij die schade het gevolg is van opzet of grove schuld
van Zeilschool de Biesbos.
Voorts is Zeilschool de Biesbos niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het
gebruik (of de onmogelijkheid tot gebruik) van elektronische communicatiemiddelen
in samenhang met deze Website, daaronder begrepen doch niet beperkt tot schade
als gevolg van storing of vertraging in de aflevering van elektronische berichten of
het onderscheppen of manipuleren van elektronische berichten door derden of door
computerprogramma’s die worden gebruikt voor elektronische communicatie en
verzending van virussen.

4. Intellectueel eigendom

Alle merknamen, logo’s, productnamen en titels die worden gebruikt op de Website,
zijn handelsmerken of handelsnamen van Zeilschool de Biesbos of van derde
handelsmerk of handelsnaamhouders. U mag die handelsmerken, logo’s of
handelsnamen niet gebruiken of verveelvoudigen, aangezien dit inbreuk kan vormen
op de rechten van de houder.
Het auteursrecht met betrekking tot alle ontwerpen, teksten, documenten, filmpjes,
muziek en/of andere diensten en de keuze en ordening daarvan, alsmede alle
softwarecompilaties, achterliggende broncodes, software en alle andere materialen
op deze Website berust bij Zeilschool de Biesbos en/of haar leveranciers en
onderaannemers.
U mag delen van de Website uitsluitend elektronisch kopiëren en in hardcopy
afdrukken voor zover dit noodzakelijk is om een bestelling bij ons te plaatsen of om
de Website als winkelmedium te gebruiken. U mag geen ander gebruik maken van
de informatie en materialen op deze Website, daaronder begrepen verveelvoudiging
voor andere dan bovenstaande doeleinden, aanpassing, verspreiding of herpublicatie. Indien u materialen of informatie van deze Website wilt gebruiken, hebt u
daarvoor onze voorafgaande schriftelijke goedkeuring nodig.

5. Privacyverklaring en Cookieverklaring

Indien u ongevraagde ideeën en/of materialen, al dan niet bestaande uit tekst,
afbeeldingen, geluid, software of informatie (“Materialen”), op deze Website plaatst
of per e mail of anderszins aan Zeilschool de Biesbos toestuurt, hebben wij het recht
die Materialen kosteloos maximaal te gebruiken, te kopiëren en/of te exploiteren en
zijn wij niet gebonden aan enige geheimhoudingsplicht met betrekking tot die
Materialen.

 

Verkoopvoorwaarden

1. Geschiktheid

U kunt bestellingen plaatsen als geregistreerd gebruiker of als gast. Om een
bestelling te kunnen plaatsen, hebt u een e-mailadres nodig en dient u uw browser
zodanig in te stellen dat zowel cookies als pop-ups worden geaccepteerd om
gebruik te kunnen maken van alle functionaliteiten van de Website, daaronder
begrepen het toevoegen van producten aan uw winkelmandje en het verzenden
van uw bestelling.

2. Bestellingen plaatsen

De op de Website aangeboden producten vertegenwoordigen een aanbieding tot
koop van producten van Zeilschool de Biesbos op basis van de op de Website
vermelde gegevens.
Alle aangegeven prijzen zijn uitgedrukt in EUR en zijn inclusief 21% BTW. Indien
Zeilschool de Biesbos niet in staat is een bestelling uit te voeren, zal Zeilschool de
Biesbos u daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen. Bestellingen worden
uitsluitend geaccepteerd in voor huishoudens gebruikelijke hoeveelheden. Indien u
een bestelling plaatst, sturen wij u een e-mail ter bevestiging van de ontvangst van
uw bestelling (“Orderbevestiging”). Dit houdt niet in dat wij uw bestelling hebben
geaccepteerd. Acceptatie door ons van de bestelling vindt plaats bij verzending van
de producten aan u. Wij zullen u een e-mail sturen ter bevestiging van verzending
van de producten (“Verzendbevestiging”). Producten op de Website zijn in het
algemeen uit voorraad leverbaar en verzendklaar. Maten die niet op voorraad zijn,
worden gemarkeerd als niet verkrijgbaar. Het kan voorkomen dat wij
voorraadproblemen hebben doordat klanten producten op hetzelfde moment
bestellen. Als wij een reeds besteld artikel niet kunnen verzenden, kunnen wij dat
deel van uw bestelling annuleren of weigeren en krijgt u voor dat deel uw geld terug
of wordt dat deel niet in rekening gebracht. Wij doen er alles aan om onze voorraden
zo nauwkeurig mogelijk bij te houden. Fouten kunnen incidenteel voorkomen.
Indien u per ongeluk een bestelling hebt geplaatst of een bestelling wilt annuleren
voordat deze geleverd wordt, dient u zo snel mogelijk contact op te nemen met de
klantenservice van Zeilschool de Biesbos via info@snowsuit.nl. Zeilschool de
Biesbos zal u zo goed mogelijk van dienst zijn. Aangezien Zeilschool de Biesbos
altijd streeft naar snelle levering, is er niet veel tijd om uw bestelling te annuleren.
Wij maken u erop attent dat wij geen wijzigingen (adres, maat, kleur) kunnen
aanbrengen of accepteren zodra uw bestelling is geplaatst.
Uitvoering van alle bestellingen op de Website vindt plaats onder voorbehoud van
beschikbaarheid. Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor te beslissen om wat
voor reden dan ook uw bestelling niet te accepteren. Voorts behouden wij ons het
recht voor een bestelling te annuleren door middel van schriftelijke kennisgeving aan
u in de volgende situaties (niet limitatief), zonder aansprakelijk te zijn voor schade of
kosten anders dan restitutie van eventueel van u ontvangen bedragen in verband
met de door ons geannuleerde bestelling:

  • Het product is niet beschikbaar
  • Uw factureergegevens zijn niet juist of niet controleerbaar
  • Uw bestelling is gesignaleerd door onze beveiligingssystemen als een
  • ongebruikelijke bestelling of een bestelling die gevoelig is voor fraude
  • Wij konden de bestelling niet afleveren op het door u opgegeven adres
  • Als gevolg van omstandigheden of gebeurtenissen die buiten onze invloedssfeer vallen.
3. Retourzending en annulering

Zodra uw geretourneerde producten zijn gecontroleerd en geïnspecteerd bij
ons magazijn, ontvangt u per e mail een kennisgeving van restitutie indien die
plaatsvindt. Uw koopsom wordt onverwijld teruggestort op dezelfde card of
rekening die is gebruikt om de bestelling te plaatsen. Indien u hebt betaald bij
aflevering van de geretourneerde producten, kunnen wij uw restitutie pas
verwerken zodra u ons de gegevens van uw bankrekening hebt verstrekt.
De restitutie wordt gewoonlijk binnen 8 tot 10 werkdagen op uw bankrekening
bijgeschreven. Deze termijn hangt uitsluitend af van het beleid van uw
cardonderneming. U kunt uw restitutiestatus altijd controleren op uw online-account
of door contact op te nemen met uw carduitgever.
Om uw geld volledig terug te kunnen geven, is het van belang dat wij de
geretourneerde producten in dezelfde staat ontvangen als waarin u deze hebt
ontvangen: de geretourneerde producten moeten compleet, ongedragen en
ongewassen zijn en alle product labels en kaartjes moeten intact zijn. Retourkosten
zijn voor eigen rekening en worden verrekend na ontvangst en verwerking.

4. Actiecodes

Actiecodes (kortingscodes) van Zeilschool de Biesbos zijn beperkt tot één per klant,
per bestelling. Actiecodes kunnen niet worden gecombineerd.

 

Algemene voorwaarden Zeilschool de Biesbos cursussen

ARTIKEL 1 – DEFINITIES
in deze voorwaarden gelden de volgende definities:
a. Ondernemer: een natuurlijke persoon of rechtspersoon handelend uit naam van
Zeilschool de Biesbos die bedrijfsmatig overeenkomsten sluit voor het geven van
lessen of andere vormen van instructie, al of niet aan boord van een vaartuig.
b. Consument: een natuurlijke persoon die een overeenkomst sluit met een
Zeilschool de Biesbos. Het gaat hier om een overeenkomst voor het ontvangen van
lessen of andere vormen van instructie, al dan niet aan boord van een vaartuig. Deze
consument sluit de overeenkomst uit naam van zijn beroep of bedrijf of op
persoonlijke titel.
c. Cursist: een natuurlijke persoon die, al of niet aan boord van een vaartuig, lessen
of andere vormen van instructie ontvangt.
d. Groep: een groep die tegen betaling, al of niet aan boord van een vaartuig, lessen
of andere vormen van instructie ontvangt. Deze groep bestaat uit natuurlijke
personen en wordt vertegenwoordigd door de consument die de overeenkomst heeft
gesloten.
e. Vaartuig: een voorwerp dat is gemaakt om op het water te verblijven en zich
daarop te bewegen, en dat is bestemd voor sportbeoefening en vrijetijdsbesteding.
Onder het vaartuig vallen ook de uitrusting en inventaris die erbij horen.
f. Overeenkomst: een overeenkomst tussen de ondernemer en de consument,
waarbij de ondernemer zich verplicht om tegen betaling lessen of andere vormen van
instructie te geven aan de consument of aan een of meer andere personen waarvoor
dit is afgesproken. Deze lessen kunnen al dan niet plaatsvinden aan boord van een
vaartuig.
g. Elektronisch: per e-mail of website.
h. Geschillencommissie: de Geschillencommissie Waterrecreatie in Den Haag.
Alle bedragen die in deze algemene voorwaarden staan, zijn inclusief btw.

 

ARTIKEL 2 – TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE VOORWAARDEN
Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke opdrachtovereenkomst die gesloten
wordt tussen de consument en de ondernemer. De voorwaarden kunnen zijn vertaald
vanuit de Nederlandse taal in een vreemde taal. In geval van mogelijke verschillen in
de teksten die het gevolg van bedoelde vertaling zijn, prevaleert de Nederlandse
tekst.

 

ARTIKEL 3 – AANBOD/OFFERTE
1. De ondernemer brengt zijn aanbod of offerte mondeling, schriftelijk of elektronisch
uit.
2. Een mondeling aanbod vervalt als het niet onmiddellijk wordt geaccepteerd,
behalve als de ondernemer direct een termijn heeft gegeven om het aanbod te
accepteren.
3. Op een schriftelijk of elektronisch aanbod moet een dagtekening staan. Wordt er in
het aanbod een geldigheidstermijn genoemd, dan mag de ondernemer zijn aanbod
binnen die termijn niet veranderen of intrekken. Wordt er geen termijn genoemd, dan
mag de ondernemer zijn aanbod niet veranderen of intrekken tot en met 10
werkdagen na de dagtekening.
4. De ondernemer vermeldt in zijn aanbod in ieder geval: – de aard, inhoud en
omvang van de diensten die hij gaat verrichten; – de hoogte van het cursusgeld en de
eventuele aanvullende kosten.
5. Bij elk aanbod moet de ondernemer een exemplaar van deze algemene
voorwaarden afgeven.

 

ARTIKEL 4 – OVEREENKOMST
1. Er is sprake van een overeenkomst zodra de consument het aanbod van de
ondernemer accepteert. Accepteert hij dit aanbod elektronisch, dan stuurt de
ondernemer elektronisch een bevestiging naar de consument.
2. Elke overeenkomst wordt bij voorkeur schriftelijk of elektronisch vastgelegd.
3. Bij een schriftelijke overeenkomst moet de ondernemer altijd een afschrift aan de
consument geven.
4. Een vaarinstructie overeenkomst is een overeenkomst, waarbij de vaarschool zich
tegenover de contractant verplicht om, tegen betaling, al of niet aan boord van een
vaartuig, vaarinstructie te geven aan de cursist.
5. De vaarschool heeft het recht om, afhankelijk van de weersomstandigheden en
het niveau van de cursisten, de instructie aan boord van het vaartuig te wijzigen in
een instructie op de wal.

 

ARTIKEL 5 – PRIJS EN PRIJSWIJZIGINGEN
1. De ondernemer en de consument spreken vooraf af: – hoeveel de consument moet
betalen aan cursusgeld en eventuele extra kosten; – of de ondernemer de prijzen
tussentijds mag wijzigen en zo ja, onder welke voorwaarden.
2. Als de ondernemer binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst een
prijswijziging doorvoert, blijft de afgesproken prijs gelijk.
3. Als de ondernemer meer dan 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst de
prijs verhoogt, mag de consument de overeenkomst opzeggen. Dit mag hij niet doen
als in de overeenkomst is vastgelegd dat de instructie meer dan 3 maanden na het
sluiten van de overeenkomst zal beginnen.
4. De ondernemer kan wijzigingen in belastingen, accijnzen en andere soortgelijke
heffingen van de overheid altijd doorberekenen aan de consument.

 

ARTIKEL 6 – BETALINGSVOORWAARDEN
1. De consument moet het cursusgeld binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur
betalen, maar in ieder geval op de aanvangsdatum van de cursus. Hij kan het
cursusgeld betalen op het kantoor van de ondernemer of door het bedrag over te
maken naar een bankrekening die door de ondernemer wordt bepaald.
2. Als de consument niet op tijd betaalt, is hij in verzuim zonder dat de ondernemer
hem in gebreke hoeft te stellen. Toch stuurt de ondernemer na het verstrijken van de
betalingsdatum nog één kosteloze betalingsherinnering naar de consument. Daarin
wijst hij de consument op zijn verzuim en geeft hij hem alsnog de gelegenheid om de
rekening binnen 14 dagen te betalen. In de betalingsherinnering maakt de
ondernemer ook melding van de buitengerechtelijke incassokosten die de consument
bij niet tijdige betaling verschuldigd is.
3. Is de 14-dagentermijn die in lid 2 genoemd is, verlopen en heeft de consument
nog niet betaald, dan is de ondernemer bevoegd om betaling van het verschuldigde
bedrag te eisen, zonder dat hij de consument verder in gebreke hoeft te stellen. De
buitengerechtelijke incassokosten die daaraan verbonden zijn, mag hij naar
redelijkheid in rekening brengen bij de consument. Hiervoor gelden
maximumbedragen die staan in het Besluit vergoeding buitengerechtelijke
incassokosten. Onder voorbehoud van wettelijke wijzigingen zijn deze
maximumbedragen vastgesteld op: – 15% over de eerste € 2.500,-, met een
minimum van € 40,-; – 10% over de volgende € 2.500,-; – 5% over de volgende €
5.000,-; – 1% over de volgende € 190.000,-; – 0,5% over het meerdere, met een
maximum van € 6.775,-.

 

ARTIKEL 7 – ANNULERING
1. Als de consument de overeenkomst wil annuleren, moet hij dit zo spoedig mogelijk
schriftelijk of elektronisch aan de ondernemer laten weten.
2. Als de consument annuleert, heeft de ondernemer het recht om een gefixeerde
(vaste) schadeloosstelling van de consument te eisen. Deze schadeloosstelling
bedraagt: 15% van het overeengekomen cursusgeld bij annulering tot 3 maanden
vóór aanvang van de cursusperiode; 50% van het overeengekomen cursusgeld bij
annulering tot 2 maanden vóór aanvang van de cursusperiode; 75% van het
overeengekomen cursusgeld bij annulering tot 1 maand vóór aanvang van de
cursusperiode; 100% van het overeengekomen cursusgeld bij annulering binnen 1
maand vóór aanvang van de cursusperiode of op de ingangsdatum van de cursus.
Voor alle genoemde schadeloosstellingsbedragen geldt een minimum van € 75,-.
3. Als een groep van 10 of meer cursisten annuleert, gelden andere
schadeloosstellingsbedragen dan genoemd in lid 2. In dat geval heeft de ondernemer
het recht om een gefixeerde (vaste) schadeloosstelling van de consument te eisen
van: 25% van het overeengekomen cursusgeld bij annulering tot 6 maanden vóór
aanvang van de cursusperiode; 50% van het overeengekomen cursusgeld bij
annulering tot 4 maanden vóór aanvang van de cursusperiode; 75% van het
overeengekomen cursusgeld bij annulering tot 2 maanden vóór aanvang van de
cursusperiode; 100% van het overeengekomen cursusgeld bij annulering binnen 1
maand vóór aanvang van de cursusperiode.
4. Als de consument de overeenkomst annuleert, moet hij de annuleringskosten
betalen volgens de bepalingen in lid 2 en 3. Kan de consument of de ondernemer
aantonen dat de werkelijke schade aanmerkelijk hoger of lager is dan de
annuleringskosten volgens lid 2 of 3? Dan moet de consument de werkelijke schade
vergoeden. Onder schade verstaan we het geleden verlies of de gederfde winst van
de ondernemer.
5. Als de consument de overeenkomst annuleert, kan hij de ondernemer vragen of
een andere persoon de overeenkomst mag overnemen via een ‘indeplaatsstelling’.
Als de ondernemer daarmee akkoord gaat, heeft hij het recht om hiervoor
administratiekosten in rekening te brengen.

 

ARTIKEL 8 – RECHTEN EN PLICHTEN VAN DE ONDERNEMER
1. De ondernemer zal de instructie op een professionele manier aan de cursist(en)
geven of laten geven.
2. De ondernemer staat ervoor in dat de aangeboden accommodatie veilig is en aan
alle eisen voldoet.
3. Als er bij de instructie zaken van de ondernemer worden gebruikt, staat de
ondernemer ervoor in dat deze zaken: – in goede staat verkeren; en – kunnen worden
gebruikt waarvoor zij bestemd zijn; en – voldoen aan de veiligheidseisen die voor het
overeengekomen gebruik gelden.
4. Als de ondernemer voor de instructie eigen zaken gebruikt, is hij verplicht om die
zaken te verzekeren tegen wettelijke aansprakelijkheid, casco schade en diefstal. De
dekking van de verzekering moet gelden in het gebied waar de instructie wordt
gegeven.
5. Als de ondernemer op basis van de overeenkomst verplicht is om accommodatie
ter beschikking te stellen, doet hij dat voor de overeengekomen periode.
6. De kosten die direct verband houden met het normale gebruik van het vaartuig,
zijn voor rekening van de ondernemer. Hieronder vallen onder meer haven-, brug-,
kade-, sluis- en liggelden en brandstofkosten.
7. Als de consument bepaalt op welke locatie de instructie plaatsvindt, zijn de kosten
die verband houden met de locatie voor rekening van de consument. Hieronder
vallen onder meer huur- en legeskosten.
8. De ondernemer adviseert de consument met klem om geen waardevolle zaken
mee te nemen. Hij wijst de consument daarbij op de beperking van de
aansprakelijkheid die beschreven staat in artikel 10 lid 2 van deze voorwaarden.
9. De ondernemer heeft het recht om de instructie op of in het water te vervangen
door een instructie op de wal, als de weersomstandigheden in combinatie met het
kennisniveau van de cursisten dit noodzakelijk maken.
10.De ondernemer wijst de consument op de verplichtingen in artikel 9 lid 5 en 6.

 

ARTIKEL 9 – RECHTEN EN PLICHTEN VAN DE CONSUMENT
1. Als de ondernemer voor de instructie een zaak van de consument gebruikt, moet
de consument ervoor zorgen dat die zaak verzekerd is tegen wettelijke
aansprakelijkheid, casco schade en diefstal. De dekking van de verzekering moet
gelden in het gebied waar de instructie wordt gegeven. Deze bepaling geldt niet als
de ondernemer en de consument iets anders zijn overeengekomen.
2. Als er sprake is van een groep cursisten, moet de consument uiterlijk op de
aankomstdag een lijst van alle cursisten aan de ondernemer geven.
3. Wordt een zaak die de ondernemer ter beschikking heeft gesteld, op verzoek van
de consument voor iets anders gebruikt dan overeengekomen was? Dan zijn de
extra kosten die daaraan verbonden zijn, voor rekening van de consument. Dit geldt
alleen als de ondernemer dit tijdig aan de consument heeft gemeld.
4. Als de consument voor de instructie eigen zaken wil gebruiken, moet hij ervoor
zorgen dat deze zaken voor dit doel geschikt zijn en veilig zijn.
5. De consument moet ervoor zorgen dat de cursist(en) een
aansprakelijkheidsverzekering hebben, die voldoende dekking biedt voor de
overeengekomen activiteiten.
6. De consument is verplicht om zijn eigen medische verklaring naar waarheid in te
vullen en eventuele aanvullende medische keuringen te laten uitvoeren voordat de
instructie begint.
7. Als de ondernemer het vanwege een slechte voorbereiding door de consument
niet verantwoord vindt om verder te gaan met de instructie, kan hij de consument
bevelen om te stoppen. In dat geval moet de consument hier onmiddellijk gehoor aan
geven.
8. De consument wijst de groep op de bepalingen uit deze voorwaarden die voor hen
van toepassing zijn.
9. De kosten die direct verband houden met het normale gebruik van het vaartuig,
waaronder haven-, brug-, kade-, sluis- en liggelden en kosten voor brandstof, zijn
voor rekening van de vaarschool. Echter indien op verzoek van de cursist een
bijzonder gebruik van het vaartuig wordt gemaakt zijn de daaraan gerelateerde extra
kosten voor rekening van de cursist.

 

ARTIKEL 10 – AANSPRAKELIJKHEID
1. De ondernemer is aansprakelijk voor schade die rechtstreeks het gevolg is van
een tekortkoming die is toe te rekenen: – aan hemzelf; en/of – aan personen die bij
hem in zijn dienst zijn; en/of – aan personen die hij heeft aangesteld voor de
uitvoering van de werkzaamheden die hij met de consument heeft afgesproken.
2. De consument is volledig aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door een
tekortkoming die is toe te rekenen: – aan hemzelf; en/of – aan zijn minderjarige
kinderen; en/of – aan de groep die hij vertegenwoordigt.

 

ARTIKEL 11 – KLACHTEN
1. Als de consument klachten heeft over de uitvoering van de overeenkomst, dan
moet hij deze binnen bekwame (gepaste) tijd per brief of elektronisch aan de
ondernemer melden. Hij moet de klachten voldoende omschrijven en toelichten.
2. Als de consument klachten heeft over een factuur, moet hij die bij voorkeur
elektronisch per mail aan de ondernemer melden. Dit moet hij doen binnen bekwame
(gepaste) tijd nadat hij de betreffende factuur heeft ontvangen. Hij moet de klachten
in zijn mail voldoende omschrijven en toelichten.
3. Als de consument zijn klacht niet tijdig indient, kan dat ertoe leiden dat hij zijn recht
op herstel of schadevergoeding verliest. Kan het feit dat hij niet tijdig heeft geklaagd
niet in redelijkheid aan de consument worden toegerekend, dan behoudt hij zijn
rechten.
4. Als duidelijk is geworden dat de klacht niet in onderling overleg kan worden
opgelost, is er sprake van een geschil.

 

ARTIKEL 12 – ONTBINDING OVEREENKOMST
1. Als een van de partijen haar verplichtingen uit deze overeenkomst niet nakomt en
er daarbij sprake is van een wezenlijke wanprestatie of toerekenbare tekortkoming, is
de andere partij bevoegd om de overeenkomst onmiddellijk te ontbinden, zonder dat
hij daarvoor naar de rechter hoeft te gaan. Hij kan er ook voor kiezen om nakoming
van de verplichtingen te Juni 2018 vorderen, maar in dat geval kan hij de
overeenkomst niet ontbinden.
2. Bij ontbinding van de overeenkomst wegens een wezenlijke wanprestatie of een
toerekenbare tekortkoming, kan de benadeelde partij aanspraak maken op een
vergoeding van eventuele schade en op betaling van alle vorderingen, inclusief de
vorderingen die niet direct opeisbaar zijn. Het bovenstaande geldt niet als door de
vaarschool een voor beide partijen redelijk alternatief wordt geboden.
3. Indien de cursist het verschuldigde opeisbare cursusgeld niet voldoet, dan wordt
hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn. De vaarschool kan dan zonder
tussenkomst van de rechter de overeenkomst voor ontbonden houden.
4. Ingeval de cursist met betaling in verzuim is, is de vaarschool gerechtigd een
wettelijke rente plus 3% op jaarbasis over het verschuldigde bedrag aan de cursist in
rekening te brengen. Deze rente wordt berekend vanaf de vervaldag.
5. Indien één der partijen wordt genoodzaakt om rechtsbijstand in te roepen in
verband met een geschil dat betrekking heeft op de tussen hen gesloten
overeenkomst, is de in verzuim zijnde partij dan wel de in het ongelijk gestelde partij
(tevens) de aan de rechtsbijstand verbonden kosten verschuldigd. Deze
buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het door de ene partij aan de
ander partij verschuldigde bedrag met een minimum van € 115,00.

 

ARTIKEL 13 – GESCHILLENREGELING
1. Als de consument en de ondernemer een geschil hebben, kan elk van beiden dit
geschil voorleggen aan de Geschillencommissie Waterrecreatie, Bordewijklaan 46,
Postbus 90600, 2509 LP Den Haag (www.sgc.nl). Hiervoor gelden de volgende
voorwaarden:
a. Het geschil gaat over de totstandkoming of de uitvoering van een overeenkomst
tussen de ondernemer en de consument.
b. De overeenkomst betreft diensten of zaken die de ondernemer aan de consument
gaat leveren of heeft geleverd.
c. Op de overeenkomst zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.
2. De Geschillencommissie neemt een geschil alleen in behandeling als:
a. de consument zijn klacht eerst bij de ondernemer heeft ingediend;
b. de ondernemer en de consument samen niet tot een oplossing zijn gekomen;
c. het geschil aan de Geschillencommissie is voorgelegd binnen 12 maanden nadat
de consument zijn klacht bij de ondernemer heeft ingediend; d. het geschil aan de
commissie is voorgelegd in de vorm van een brief of in een andere vorm die door de
commissie is bepaald.
3. De Geschillencommissie neemt in principe alleen geschillen in behandeling die
een financieel belang hebben van maximaal € 14.000,-. Heeft een geschil een
financieel belang van meer dan € 14.000,-, dan kan de commissie dit alleen
behandelen als beide partijen hier uitdrukkelijk mee instemmen.
4. Als een consument een geschil voorlegt aan de Geschillencommissie, is de
ondernemer verplicht om dat te accepteren. Als de ondernemer een geschil wil
voorleggen aan de Geschillencommissie, moet hij de consument vragen om binnen 5
weken te laten weten of hij daarmee akkoord gaat. De ondernemer moet daarbij
aankondigen dat hij – als de consument niet binnen die 5 weken reageert – een
procedure bij de rechtbank kan starten.
5. Bij de behandeling van het geschil en het doen van de uitspraak volgt de
Geschillencommissie het reglement dat voor de commissie geldt. Desgevraagd wordt
dit reglement naar de consument en/of de ondernemer toegestuurd. De uitspraken
van de Geschillencommissie hebben de vorm van een bindend advies. Voor de
behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.
6. Alleen de rechter en de genoemde Geschillencommissie zijn bevoegd om kennis
te nemen van geschillen tussen de ondernemer en de consument.

 

ARTIKEL 14 – RECHTSKEUZE
Op alle geschillen met betrekking tot deze overeenkomst is het Nederlands recht van
toepassing, tenzij op grond van dwingende regels ander nationaal recht van
toepassing is.

 

ARTIKEL 15 – AFWIJKINGEN VAN DE VOORWAARDEN
Aanvullingen of afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen mogelijk als deze niet
in het nadeel zijn van de consument en als deze schriftelijk of elektronisch zodanig
zijn vastgelegd dat de consument ze eenvoudig kan opslaan.

 

ARTIKEL 16 – PRIVACY
Het komt regelmatig voor dat er foto’s en video’s gemaakt worden van cursisten
gedurende de cursus. Het kan voorkomen dat afbeeldingen voor promotionele
doeleinden van de zeilschool worden gebruikt. Door inschrijving aan een cursus bij
Zeilschool de Biesbos stemt u hiermee in.
Mocht u zien dat ergens op onze communicatie uitingen een foto van u of uw kind
staat zonder dat u dat wilt, stuur ons dan een mail om die foto te verwijderen.

 

Overige

1. Contactgegevens

1e Brabantse Zeilschool de Biesbos
Ingeschreven in Nederland bij de Kamer van Koophandel:
KvK-nummer: 83963944
RSIN: 863051145B01
IBAN: NL61INGB0007178668
E-mail adres: info@zeilschool-biesbos.nl

2. Wijzigingen in de algemene voorwaarden

Indien Zeilschool de Biesbos besluit deze algemene voorwaarden te wijzigen, zullen
wij de gewijzigde voorwaarden op de Website plaatsen. U wordt geadviseerd om
regelmatig te controleren of de voorwaarden zijn gewijzigd. Deze voorwaarden zijn
voor het laatst gewijzigd in december 2020.
© 1e Brabantse Zeilschool de Biesbos december 2020